Javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrade in priznanji Riharda Jakopiča v letu 2021

 LJUBLJANA

1 . Marec 2021

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Riharda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU objavljamo

Razpis za nagrado, za priznanji in za nagrado za življenjsko delo Riharda Jakopiča 2021

Nagrado prejme avtorica oz. avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Kandidatka ali kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2021 je lahko nagrajena ali nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za presežno likovno-vizualno delo ali odmevno razstavo predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidatke in kandidati lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 29. 3. 2021 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov:

ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2021« s pripisom NE ODPIRAJ.

Predlogi morajo biti v pisni obliki in morajo poleg priloženega obrazca (objavljenega na spretni strani www. zdslu.si) vsebovati še vso ustrezno dokumentacijo. Navedeni morajo biti najpomembnejši življenjepisni podatki, ključni umetniški dosežki, ustrezna strokovna mnenja, ustrezne kritične ocene ipd. Predloge, ki bodo prispeli po datumu zaprtja razpisa ali bodo nepopolni, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in se vsako leto v celoti zamenjajo.

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne člane ter kulturne inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjalke in ustvarjalce, ki so opazno prispevali k nadgradnji likovno vizualne umetnosti v zadnjih letih in za seboj puščajo globoke sledi ali pa s preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo delo predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča 2021 v zahtevani obliki.