AVTORSKA IN SORODNE PRAVICE

Eden od temeljnih pogojev za razvoj trga umetnin, stroke in ustvarjalnosti je tudi spoštovanje avtorske in sorodnih pravic likovnih in vizualnih avtorjev. Avtorska in sorodne pravice pripadajo avtorju na podlagi same stvaritve njegovega dela in so ena od ustavnih in temeljnih človekovih pravic.

S temi pravicami likovniki običajno upravljamo individualno (ko svoje delo prodamo), na nekaterih področjih uporabe pa je tako uveljavljanje nemogoče, saj bi bilo prezapleteno in neekonomično. Ta področja so določena z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami in so: sledna pravica, kabelska retransmisija, privatno in drugo lastno reproduciranje, prazni nosilci.

Evropska komisija je julija 2012 izdala osnutek direktive za uskladitev kolektivnega upravljanja v Evropi in Slovenija je septembra 2016 sprejela Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Kolektivno upravljanje pravic je posebnost avtorskega prava, ki omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic le-te bolj preprosto in učinkovito upravljati v razmerah množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del. Kolektivno upravljanje je bistvenega pomena za zagotavljanje različnih in novih nalog v digitalnem okolju.

S kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo kolektivne organizacije (praviloma so to nacionalna združenja avtorjev za določeno področje), ki imajo dovoljenje urada. Nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije je prepuščen njenim članom, avtorjem, določene pristojnosti pa ima tudi država, in sicer prek Urada RS za intelektualno lastnino, ki nadzira skladnost delovanja kolektivne organizacije z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Skratka če želimo imetniki avtorske in sorodnih pravic pridobivati ustrezna nadomestila tudi iz omenjenih virov uporabe naših del, moramo skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ustanoviti kolektivno organizacijo imetnikov pravic na likovnih delih. Za to potrebujemo v končni fazi dovoljenje Urada za intelektualno lastnino, pred tem pa moramo seveda ustanoviti ustrezno pravno entiteto.

Skrajni čas je, da tudi likovniki v Sloveniji uredimo področje avtorske in sorodnih pravic, zato te vabim, da podpišeš pooblastilo in se pridružiš Združenju Slovenski vizualni avtorji.

Združenje SVA

Mednarodna konferenca VARC

Pravna podlaga

Slovenski pravni red

uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/2007, št. 68/2008, št. 110/2013, št. 56/2015)
(Uradni list RS, št. 63/2016 )