RAZSTAVA

Adriana Maraž: Skriti opus / Secret Work

GALERIJA ZDSLU, LJUBLJANA

9. Junij 2024

Slikarski portreti / Portrait Painting, Galerija ZDSLU
Zasebno / Private, Atelje Maraž&Bernik
Fotoportreti in študentska grafična dela / Photoportraits and Student Graphic Art Prints, Galerija DLUL

20. 6.-3. 8. 2024
Kustosinja razstav je dr. Nadja Zgonik, izr. prof. UL ALUO.

O Adriani Maraž

Z razstavami na treh lokacijah se posvečamo ustvarjalki, ki je pomembno zaznamovala zlato obdobje slovenske grafike in se v tretji četrtini 20. stoletja uveljavila kot ena najpomembnejših jugoslovanskih ustvarjalk. Razstava bo posvečena Adriani Maraž, umetnici, ki je več desetletij, od leta 1965 do leta 1996, ustvarjala v hiši na Komenskega 8 v Ljubljani, kjer domuje ZDSLU. Ta svetovno uveljavljena grafičarka je svojo kariero začela kot slikarka in se v šestdesetih letih ukvarjala z raziskavami slike kot objekta. Izzivali sta jo tako nova predmetnost kot konceptualistična transformacija umetniškega predmeta, preden se je z vnašanjem ikonografije efemernega in uprizarjanjem potrošniških predmetov v posebni inačici socialističnega poparta, prepletenega z nadrealnim, povsem posvetila grafični umetnosti. Njen sloves je slonel na posebnem slikarskem pristopu h grafični tehniki, barvni jedkanici, ki jo je uporabljala na izviren način, tako da je v dolgotrajnem in natančnem delu na grafični plošči z jedkanjem oblikovala matrico, ki je odtisnjena oblikovala taktilno občutene površine predmetov v razkošnih barvnih niansah.

Če je njeno grafično ikonografijo zapolnjeval predvsem svet predmetov, bodisi foteljev, stolov in kanapejev z zgodovinsko patino ali predmetov iz sodobne kulture porabništva, pa so jo v slikarstvu privlačili obrazi, otroški in ženski. Vzporedno, različno intenzivno, a skozi celoten opus, je slikala portretne miniature. To so dela, ki so doslej ostajala skrita v njenem ateljeju in bodo tokrat prvič na ogled javnosti. Na razstavi bodo portreti iz vseh obdobij njenega dela. Le nekaj redkih je naslikala po naročilu, predvsem so jo tako kot v grafiki pritegovale teksture in kolorit kože, las, očesne steklovine, zato si je sama izbirala svoje modele.

O razstavi

Projekt celostne predstavitve te umetnice znane predvsem kot grafičarke, bo odstrl širši pogled nanjo in jo prvič predstavil tudi kot slikarko. Zato naslov razstave Skriti opus, saj želimo opozoriti najprej na njeno portretno slikarstvo, s katerim se je ukvarjala daleč proč od oči javnosti, pa tudi na ustvarjanje tekstilnih slik in predstaviti doslej neznana študentska grafična dela. V Galeriji ZDSLU so razstavljeni slikarski portreti v tehniki olje na platnu. Drugi, dokumentarni del razstave bo na ogled v Ateljeju Maraž-Bernik v isti hiši nekaj nadstropij više, v delu bivalnega ateljeja, kjer je umetnica ustvarila glavnino svojega opusa. To bo redka priložnost vstopiti v njen prostor in čas, ki ga bodo, poleg ostalega dokumentarnega gradiva, fotografij, člankov in katalogov, prikazovali tudi njene krpanke, objekti ali drugi predmeti z njenimi intervencijami, kot so oblačila, ki jim je dodala osebno noto, ter izvlečki iz njenih zapisov o umetnosti.

Projektu se pridružuje tudi Galerija DLUL, kjer so prikazana zgodnja grafična dela, ki odstirajo pogled na umetničine začetke v tej disciplini, in fotografski portreti umetnice. Njen markantni videz je bil spodbuda za nekaj izjemnih fotografskih portretnih serij osrednjih imen slovenskih fotoreporterjev in fotografov, Leona Dolinška, Joca Žnidaršiča in Tihomirja Pinterja, ki bodo na razstavi. Njen prepoznavni grafični opus pa bo sočasno prikazan na osrednji razstavi v MGLC.

Razstava bo priložnost, da bo ob pregledni razstavi grafike Adriane Maraž, ki bo postavljena na ogled v MGLC, mogoče videti dela, ki jih slikarka še nikoli ni prikazala in prispevajo k poglobljenemu razumevanju umetničinega dela.

Pomen

S celostno predstavitvijo umetnice želimo prispevati k osvežitvi pogleda na to pomembno slovensko ustvarjalko, spomniti na njeno vlogo najpomembnejše slovenske grafične umetnice in jo usidrati v kulturni zavesti kot eno najpomembnejših ustvarjalk druge polovice 20. stoletja, dodati kamenček k raziskovanju feministične problematike in družbene vloge umetnice v tedanji, pretežno moški družbi vodilnih umetniških imen in v socialističnih družbenih pogojih.

About Adriana Maraž

Exhibitions in three locations pay homage to an artist who significantly marked the golden era of Slovenian graphic arts and established herself as one of the most prominent Yugoslavian artists in the third quarter of the 20th century. The exhibition will be dedicated to Adriana Maraž, an artist who, for several decades, from 1965 to 1996, worked in the house at Komenskega 8 in Ljubljana, where ZDSLU is based. This world-renowned printmaker began her career as a painter and in the 1960s explored the painting as an object, finding challenge in both the new objecthood and the conceptualist transformation of the art object, before devoting herself fully to printmaking by introducing the iconography of the ephemeral and staging consumer items in a distinct iteration of socialist Pop Art. Her reputation was built on her unique, painterly approach to the printmaking technique of colour etching, which she used in a particular way, by etching a matrix on the plate in a time consuming and meticulous process that, after printing, resulted in tactile surfaces of objects in opulent colour shades.

If the iconography in her graphic art was primarily filled with objects, whether armchairs, chairs and sofas with a historical patina or objects from contemporary consumerist culture, in painting, she was drawn to faces, both children’s and women’s. At the same time, but with varying intensity, she painted portrait miniatures throughout her career. These works have remained hidden in her studio until now and will be on public display for the first time. The exhibition will include portraits from all periods of her work. Only a few of them were commissioned, and, as in printmaking, she was attracted to the textures and colours of skin, hair and eyes, so she selected her own models. Alongside the paintings, a wall in the gallery will feature miniature prints, creating a direct link between the two oeuvres for the viewer.

About the exhibition

The project of comprehensively presenting this artist and who was mostly known as a graphic artist, will unveil a broader picture of her and for the first time also present her as a painter. Hence the title Secret Work, as we want to primarily draw attention to her portrait painting, which she created hidden from the public eye, as well as to her textile paintings and appliqué works, and to the previously unknown graphic works she created as a student. The ZDSLU Gallery is exhibiting portraits in oil on canvas. The second, documentary part of the exhibition will be on display at the Maraž-Bernik Studio in the same building a few floors up, in the part of the studio where the artist created the bulk of her oeuvre. This will be a rare opportunity to step into her space and time, which will be presented through documentary materials, photos, articles and catalogues, as well as her patchwork, objects and other items with her interventions, such as clothes to which she added a personal touch, and extracts from her writings on art.

The DLUL Gallery also joined the project and put on view her early prints that offer a glimpse at the artist’s beginnings in this area, as well as photographic portraits of the artist. Her striking appearance inspired some exceptional photographic portrait series by the leading names of Slovenian photojournalism and photography, Leon Dolinšek, Joco Žnidaršič and Tihomir Pinter, which will be included in the exhibition. Her unique graphic oeuvre will at the same time be on display in the main exhibition at the MGLC.

The exhibition will be an opportunity to see works that can provide a deeper understanding of the artist’s work and that the public has not yet had the opportunity to see, in addition to the retrospective exhibition of her prints at the MGLC.

Meaning

This comprehensive presentation of the artist aims to help refresh the perception of this important Slovenian artist, to remember her role as the most important Slovenian female graphic artist, to establish her in the cultural consciousness as one of the most important female artists of the second half of the 20th century, and to add a small piece to the research on feminist issues and the social role of female artists in the predominantly male company of the leading names, and to contribute to the research on the feminist issues and the social role of female artists in the socialist era.