STATUT ZDSLU

Statut ZDSLU v PDF obliki.

Na podlagi 8. 9. in 11. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS 60/95, 49/98-Odločba US, 89/99, 80/04) je obči zbor Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov na svoji seji občnega zbora dne 15. februarja 2018 v Ljubljani sprejel naslednji novi

 

S T A T U T

ZVEZE DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naziv zveze je Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljnjem besedilu Zveza).

Kratica Zveze je ZDSLU.Naziv v angleščini je The Slovenian Association of Fine Arts Societies (SAFAS).

Sedež Zveze je v Ljubljani, naslov sedeža Zveze je Komenskega 8, 1000 Ljubljana.

Zveza deluje na območju Republike Slovenije.

Zveza ima Galerijo na Komenskega 8 v Ljubljani, katere organizacijo in poslovanje ureja poseben poslovnik.

Zveza izdaja revijo Likovne besede in ima Sekcijo Ilustratorjev, Sekcijo keramikov, Likovno pedagoško sekcijo, Sekcijo za video in medijsko umetnost, Sekcijo kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru in Sekcijo grafikov.

 

2. člen

Zveza je prostovoljno, nepridobitno in neprofitno združenje društev v Sloveniji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo (s slikarstvom, grafiko, kiparstvom in sodobnimi likovnimi mediji) in kateri v Zvezi uresničujejo skupne interese.  

 

3. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Zvezo v odnosu in pravnem prometu s tretjimi, v postopkih pred sodišči ter upravnimi in drugimi organi in v zadevah v vezi z delovanjem Zveze, samostojno zastopa predsednik Zveze.

Zveza deluje po načelih demokratičnosti, humanizma, nestrankarskega opredeljevanja, javnosti dela in enakopravnosti društev v Zvezi.

 

4. člen

Za pečat Zveza uporablja simbol Triglava z napisom Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ob robu pečata. Pečat je okrogle oblike s premerom 3 cm.

 

5. člen

Zveza lahko pri svojem delu sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi društvi, organizacijami in zvezami društev v Sloveniji in tujini, ki imajo sorodne namene, cilje in naloge.

Zveza lahko za potrebe izvajanja lastne dejavnosti sklene z delavcem ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

 

6. člen

Spolna slovnična oblika

V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

II. CILJI IN NALOGE ZVEZE

7. člen

Zveza ima naslednje cilje in naloge:

koordinira delo društev, ki so povezani v Zvezo,

ustvarja pogoje za razvoj likovne in vizualne umetnosti in dejavnosti v Sloveniji ter pomaga pri uspešnem predstavljanju društev povezanih v Zvezo v slovenskem in tujem prostoru,

organizira domače in mednarodne razstave društev povezanih v Zvezo in organizira gostovanje tujih likovnih umetnikov v Sloveniji po programu Zveze,

prizadeva si za povečanje prostorov in površin za likovno dejavnost,

strokovno usposablja in izpopolnjuje znanje likovnih umetnikov društev povezanih v Zvezo,

z nasveti, razlagami in pojasnili pomaga društvom v Zvezi pri njihovem likovnem ustvarjanju in izdaja strokovna glasila ter publikacije z likovno umetniškega področja,

skrbi za razvoj in promocijo likovne umetnosti v širši družbi ter prireja promocijske razstave,

zastopa in ščiti moralni in strokovni ugled društev in likovnih umetnikov,

skrbi za urejanje zakonodaje in razmer na strokovnem, kulturnem, stanovskem in socialnem področju ter sodeluje pri oblikovanju kodeksa etike likovnih umetnikov,

zbira in hrani arhiv, fototeko, diateko in dokumentacijo dejavnosti društev ter likovne dejavnosti likovnih umetnikov, ki so člani področnih društev,

sodeluje z ustreznimi institucijami in likovnimi pedagogi pri vzgoji in izobraževanju mladine in pedagoških delavcev, se vključuje v javne razprave v zvezi z razvojem in financiranjem javnega likovnega šolstva ter daje mnenje k predlogom novih programov in ključnih učnih načrtov iz področja predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja,

skrbi za kulturno dediščino na Komenskega 8 v Ljubljani.

 

8. člen

Pridobitne dejavnosti Zveze

Zveza se ukvarja z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:

za društva v Zvezi obračunava avtorske honorarje in skrbi za zaščito njihovih avtorskih pravic ter opravlja druge dogovorjene finančne storitve za društva,

prireja prodajne razstave za člane društev, ki so včlanjeni v Zvezo,

prireja avkcije za umetniška dela članov društev povezanih v Zvezo,

izdaja in trži strokovna glasila in publikacije iz likovno umetniškega področja.

Pridobitne dejavnosti so po standardni kvalifikaciji dejavnosti opredeljene kot:

druge neuvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov (K 64.990),

dejavnost izdajanja revij in druge periodike (J 58.140),

računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (M 69.200),

dejavnost stikov z javnostjo (M 70.210),

spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (R 90.020),

dejavnost članskih organizacij (S 94.120).

Dohodke iz omenjenih pridobitnih dejavnosti mora Zveza porabiti za osnovno dejavnost zaradi katere je bila ustanovljena.

 

III. ČLANSTVO

9. člen

Člani Zveze so društva, ki združujejo likovne in vizualne umetnike, ki izvajajo likovno in vizualno dejavnost ter likovni in vizualni umetniki posamezniki, ki so državljani Republike Slovenija ali tujci. Članstvo v zvezi je prostovoljno.

 

Član Zveze lahko postane vsako društvo ali likovni umetnik posameznik, ki poda popolno prošnjo za včlanitev in podpiše pristopno izjavo, katere vsebino sprejme najvišji organi društva (občni zbor društva – OZ društva) in vsebuje izjavo o:

prostovoljnem vključevanju v Zvezo,

sprejemu in spoštovanju pravil in drugih aktov Zveze,

priznavanju Zveze kot osrednje in krovne nacionalne organizacije za področje likovne umetnosti.

 

Pristopno izjavo podpiše predsednik društva ali druga pooblaščena oseba prosilca oziroma likovni umetnik posameznik, ki pristopa v Zvezo.

Prošnja društva za včlanitev v Zvezo je popolna, če obsega:

odločbo pristojne upravne enote o ustanovitvi oziroma registraciji društva,

ime odgovorne osebe oziroma zastopnika društva,

kopijo statuta, na osnovi katerega je bilo društvo registrirano in katerega vsebina je v skladu s statutom Zveze,

sklep najvišjega organa društva, da želi društvo postati član Zveze.

Prošnja likovnega umetnika posameznika za včlanitev v Zvezo je popolna, če obsega:

kopijo veljavnega osebnega dokumenta,

predstavitev avtorja s priloženim življenjepisom,

predstavitev avtorjevega dela in njegovih dosežkov.

 

O sprejemu društva oziroma likovnega umetnika posameznika v Zvezo, odloča izvršilni odbor Zveze, pri katerem se vloži prošnja za včlanitev. Na občem zboru se sprejem novega člana v Zvezo, le potrdi.

 

10. člen

Pravice in obveznosti društev včlanjenih v Zvezo

Pravice in obveznosti društev in likovnih umetnikov posameznikov, včlanjenih v Zvezo so naslednje:

da v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe Zveze,

volijo in so izvoljeni v organe Zveze,

preko svojih predstavnikov oziroma osebno sodelujejo pri delu organov Zveze,

sodelujejo pri sprejemu oziroma pri spremembi statuta Zveze,

se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela,

so upravičeni do pomoči in pojasnil s strani organov Zveze,

izpolnjujejo določbe statuta in drugih aktov Zveze ter skrbijo za ugled Zveze,

da upoštevajo in uresničujejo odločitve organov Zveze.

Pravice in obveznosti društev, včlanjenih v Zvezo pa so še, da:

svoje akte usklajujejo z akti Zveze,

da odvajajo določeni del članarine Zvezi,

da Zvezi posredujejo podatke o svojih članih in jo sproti obveščajo o spremembah članstva v njih.

                                                                                                                                   

11. člen

Članarina

Društva včlanjena v Zvezo pobirajo članarino od svojih članov, pri čemer 50% pobrane članarine društva, odvedejo na transakcijski račun Zveze in to ob koncu vsakega štirimesečja, torej tri krat letno.

Likovni umetnik posameznik, ki ni včlanjen v katero izmed društev včlanjenih v Zvezo, pri kateri bi plačeval članarino, plačuje članarino Zvezi na njen transakcijski račun, in to enkrat letno 40 € ali štirikrat letno v znesku 10 € ob koncu vsakega trimesečja.

Če društvo želi, lahko zaradi enotne evidence ter pregleda, prenese pobiranje celotne članarine na Zvezo, pri čemer delež članarine, ki je namenjena delovanju društva, Zveza vrne društvu, o čemer društvo z Zvezo sklene poseben pisni sporazum.

Društvu oziroma likovnemu umetniku posamezniku, ki ne plača članarine, se zadrži izvajanje njegovih statutarnih pravic in se mu omeji  prejemanje koristi Zveze.

 

12. člen

Izvajanje likovne dejavnosti v tujini

V primeru, da posamezniki iz društev včlanjenih v Zvezo oziroma likovni umetniki posamezniki, včlanjeni v Zvezo izvajajo likovno dejavnost v tujini, lahko nastopajo v imenu Zveze le v primeru, da imajo za to pisno pooblastilo Zveze. Če takšnega pooblastila nimajo, lahko nastopajo le kot samostojni predstavniki društva včlanjenega v Zvezo. O pooblastilu odloča in ga izda IO odbor Zveze.

 

13. člen

Prenehanje članstva

Članstvo društva v Zvezi preneha:

s prostovoljnim izstopom,

z izključitvijo,

s prenehanjem delovanja društva.

Prostovoljni izstop

Društvo ali likovni umetnik posameznik iz Zveze izstopi prostovoljno, tako da pošlje Zvezi pisno izjavo o izstopu, ki jo sprejme najvišji organ društva, ki izstopa oziroma ki jo likovni umetnik posameznik lastnoročno podpiše. Izstop je možen šele po poravnavi vseh obveznosti do Zveze.

Izključitev

Društvo ali likovni umetnik posameznik  je lahko izključen iz Zveze, če:

grobo krši določila tega statuta ali drugih splošnih aktov Zveze,

zavestno krši sklepe Zveze ali če jih brez upravičenega razloga noče izpolnjevati,

zavestno ravna proti interesu Zveze.,

ne izpolnjuje finančnih obveznosti do Zveze in zapadlih obveznosti ne izpolni niti v roku 15 dni po prejemu opomina zaradi plačila.

O izključitvi društva ali likovnega umetnika posameznika iz Zveze kot obliki disciplinskega ukrepa, odloča DK Zveze po postopku, ki je določen v disciplinskem pravilniku. V primeru, da OZ Zveze potrdi disciplinski ukrep izključitve društva iz Zveze, OZ odloča z 2/3 večino prisotnih predstavnikov društev in likovnih umetnikov posameznikov, včlanjenih v Zvezo. Na zasedanju omenjenega OZ ima društvo ali likovni umetnik posameznik, ki je v postopku, pravico, da se pred odločanjem izjasni o kršitvi.

Prenehanje delovanja društva

Šteje se, da je društvo prenehalo z delovanjem, če na poziv IO Zveze, naj se izjasni o svojem delovanju, odgovori negativno oziroma kljub dvakratnemu opominjanju ne odgovori v roku 30 dni od oddaje priporočeno odposlanega drugega opomina. Društvo se črta iz Zveze na podlagi sklepa OZ Zveze.

 

IV.  ORGANI ZVEZE

14. člen

Organi in funkcionarji Zveze so:

predsednik,

dva podpredsednika,

občni zbor (OZ),

izvršni odbor (IO),

nadzorni odbor (NO),

častno razsodišče(ČR),

umetniški svet (US).

Mandatna doba organov in funkcionarjev Zveze je 3 leta, z možnostjo neomejene ponovne izvolitve.

Vsak funkcionar in član organa Zveze je osebno odgovoren za svoje delo ter za delo in odločitev organa v katerem dela.

 

A) PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKA ZVEZE

15. člen

Splošno

Predsednika in dva podpredsednika Zveze voli OZ Zveze, na predlog vsaj enega društva v Zvezi ali predstavnika likovnih umetnikov posameznikov. V primeru začasne odsotnosti predsednika, ga v okviru splošnega pooblastila, nadomeščata podpredsednika Zveze.

Predsednik lahko v mejah svojih pooblastil, svoja pooblastila za opravljanje posameznih nalog, prenese tudi na posameznega člana IO Zveze.

 

16. člen

Naloge in odgovornost predsednika in podpredsednika Zveze

Predsednik Zveze, ki je hkrati predsednik IO Zveze predstavlja in zastopa Zvezo doma in v tujini, je strokovni vodja in opravlja predvsem naslednje naloge:

skrbi za koordinacijo dela organov Zveze,

daje soglasje US k izvedbam likovnih projektov in spremlja delo predsednika US,

spremlja in nadzoruje uresničevanje sklepov OZ in IO Zveze,

podpisuje akte Zveze in je odredbodajalec za izvrševanje programa dela in finančnega načrta,

odgovarja za zakonitost in javnost delovanja in poslovanja Zveze,

sklicuje seje IO Zveze, predlaga dnevni red in vodi njegovo delo,

skladno s cilji in sprejetimi smernicami Zveze predstavlja in zastopa Zvezo,

opravlja tekoče naloge ter naloge, ki mu jih posebej poveri OZ ali IO Zveze,

podeljuje priznanja in nagrade Zveze,

odloča o delovnih razmerjih.

Za svoje delo je predsednik odgovoren OZ Zveze, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o njegovi razrešitvi.

Podpredsednika Zveze pri opravljanju nalog pomagata predsedniku Zveze in za svoje delo odgovarjata predsedniku in OZ Zveze. V primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, o njuni razrešitvi odloča OZ Zveze.

 

17. člen

Razpolaganje s premoženjem Zveze

Predsednik Zveze do vrednosti 1.500,00 EUR samostojno odloča o nabavi oziroma prodaji osnovnih sredstev za potrebe Zveze. Za nabavo oziroma prodajo sredstev za potrebe Zveze nad 1.500,00 EUR do višine 3.000,00 EUR predsednik Zveze potrebuje pisno odobritev IO. Prodajo osnovnih sredstev do 2.000,00 EUR odobri IO.

Za nabavo in prodajo sredstev nad zneskom 3.000,00 EUR je potreben poseben sklep OZ Zveze. Nepremičnine se lahko prodajo le po sklepu OZ Zveze.

 

B) OBČNI ZBOR ZVEZE

18. člen

Sestava OZ

OZ Zveze je najvišji organ Zveze, ki ga sestavljajo imenovani predstavniki iz društev včlanjenih v Zvezo in  imenovani predstavniki likovnik umetnikov posameznikov, ki imajo pravico glasovanja.

Na vsakih 10 članov v društvu se imenuje en predstavnik, pri čemer je članstvo nad deseterico prav tako upravičeno do enega predstavnika.

Likovni umetniki posamezniki, ki niso člani katerega od društev včlanjenih v Zvezo, med seboj imenujejo po enega predstavnika na vsakih deset članov v Zvezi. Če je v Zvezi manj kot deset likovnih umetnikov posameznikov, med seboj imenujejo enega predstavnika.

Svoje predstavnike društva in likovni umetniki posamezniki imenujejo pred OZ in o njih obvestijo Zvezo s spiskom predstavnikov. Oseba, ki ni na spisku in zamenjuje že imenovano osebo, se mora izkazati s pooblastilom zastopnika društva.

 

19. člen

Naloge in pristojnosti OZ

Naloge in pristojnosti OZ so zlasti naslednje:

razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah likovne umetnosti v Sloveniji ter v zvezi s tem sprejema programska izhodišča in materialne osnove njenega delovanja in razvoja ter ocenjuje njeno uresničevanje,

sprejema letne in dolgoročne delovne ter finančne programe in finančne načrte Zveze,

sprejema poročila o delovanju in poslovanju Zveze ter s tem v zvezi razpravlja in sklepa o delu Zveze ter obravnava in sprejema poročila o delu IO in NO,

potrjuje zaključni račun Zveze,

pobira članarino,

voli oz. imenuje funkcionarje in organe Zveze,

sklepa o sprejemanju novih društev in likovnih umetnikov posameznikov v Zvezo in o prenehanju njihovega članstva,

sklepa o prenehanju delovanja Zveze,

sprejema poslovnik o svojem delu,

sprejema in spreminja statut in druge splošne akte Zveze,

sklepa o združevanju Zveze v druge zveze z enako ali podobno dejavnostjo,

odloča o pritožbah zoper sklepe organov Zveze,

odloča o drugih pomembnih vprašanjih, za katere je pristojen na podlagi tega statuta,
 

20. člen

 Redno zasedanje OZ

Zasedanja OZ so redna in izredna. Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka 3 leta je volilni OZ.

Redna zasedanja OZ sklicuje predsednik Zveze s pisnim vabilom vsem društvom in likovnim umetnikom posameznikom včlanjenim v Zvezo, najmanj 15 dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda in s pisnim gradivom, pripravljenim za obravnavo na seji OZ.

OZ lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu. O vprašanjih in zadevah, ki niso na predlaganem dnevnem redu lahko OZ veljavno sklepa le v primeru, če pred točko »sprejem dnevnega reda« za to glasuje večina prisotnih predstavnikov.

 

21. člen

Izredno zasedanje OZ

Izredno zasedanje OZ se skliče za obravnavo posameznega vprašanja kar pomeni, da na izrednem zasedanju OZ odloča le o zadevi, za katero je sklican.

Izredni OZ skliče IO Zveze in sicer:

na lastno pobudo,

na zahtevo najmanj ene tretjine društev včlanjenih v Zvezo,

na zahtevo NO.

IO mora sklicati OZ v roku 30 dni od prejema pismenega predloga za sklic. Če IO kljub podanemu pisnemu predlogu ne skliče OZ, ga na osnovi zapisnika NO oziroma pisne zahteve tretjine predstavnikov društev in likovnih umetnikov posameznikov v Zvezi, ki obsega naziv društva Zveze s podpisom in žigom osebe, ki ga zastopa, lahko skliče predlagatelj sam.

 

22. člen

Kvorum in glasovanje OZ

OZ je sklepčen, če je prisotna več kot polovica predstavnikov društev in predstavnikov likovnih umetnikov posameznikov včlanjenih v Zvezo. Posamezniki, ki niso predstavniki društev ali likovnih umetnikov posameznikov povezanih v Zvezo, nimajo pravice glasovanja, lahko pa so prisotni na OZ.

Če po predvidenem začetku OZ ni sklepčen, se začetek odloži, po preteku 30-ih minut pa OZ veljavno sklepa, če je prisotna najmanj tretjina predstavnikov društev in predstavnikov likovnih umetnikov posameznikov včlanjenih v Zvezo. Če tudi tako ni moč izpeljati OZ, se ta ponovno skliče in izpelje v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva prvega sklica.

Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino prisotnih.

Dvotretjinska večina glasov prisotnih predstavnikov je potrebna za sprejem sklepa o:

spremembi statuta Zveze,

prenehanju delovanja Zveze,

disciplinskem ukrepu disciplinskega organa o izključitvi društva iz Zveze,

razrešitvi funkcionarjev in članov organov Zveze, ki jih je Zveza v skladu s tem statutom izvolila.

 

23. člen

Delovno predsedstvo OZ

OZ odpre predsednik Zveze, kateri jo do izbora delovnega predsedstva tudi vodi. Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani.

 

C) IZVRŠNI ODBOR ZVEZE

24. člen

Sestava in odgovornost IO

IO Zveze je kolektivni izvršilni organ Zveze in kot tak vodi delo Zveze. IO sestavljajo po en predstavnik IO društev (praviloma predsednikov IO društev) včlanjenih v Zvezo in predstavnik izmed likovnih umetnikov posameznikov. Predsednik in podpredsednika Zveze so člani IO. Predsednik Zveze je po položaju predsednik IO.

IO vodi in sklicuje predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika Zveze. Kadar IO obravnava problematiko sekcij ali Likovnih besed, so na seje vabljeni tudi njihovi predstavniki, oz. predsedniki sekcij.

IO je za svoje delo odgovoren OZ Zveze, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o razrešitvi posameznega člana ali celotnega IO.

 

25. člen

Primer praznine predsednika IO

V primeru, da predsednik Zveze odstopi ali ne more več opravljati svoje funkcije, njegovo delo začasno prevzameta podpredsednika Zveze. Podpredsednika vodi delo Zveze do izrednega zasedanja OZ Zveze, na katerem se izvoli novi predsednik Zveze. Izredno zasedanje OZ mora biti sklicano najkasneje v roku treh mesecev od dneva, ko predsednik Zveze poda odstopno izjavo oziroma od dneva, ko IO brez dvoma ugotovi, da predsednik Zveze ne more več opravljati svoje funkcije.

OZ Zveze lahko pred iztekom tri letnega mandata odpokliče predsednika ali podpredsednika IO.

 

26. člen

Kvorum in glasovanje IO

IO dela in odloča polnopravno, če je na zasedanju IO prisotna večina njegovih članov. IO sprejema odločitve v obliki sklepov, pri čemer se zahteva večina glasov navzočih članov.

 

27. člen

Naloge in pristojnosti IO

IO ima naslednje naloge in pristojnosti:

sklicuje in pripravlja gradiva za seje OZ Zveze,

izvršuje sklepe in odločitve OZ Zveze,

daje OZ letno poročilo o svojem delu,

predlaga OZ v obravnavo in potrditev zaključni račun Zveze,

predlaga OZ delovni in finančni načrt Zveze,

sprejema in dopolnjuje ter po potrebi spreminja pravilnike, ki urejajo ustanovitev in delovanje posameznih delovnih teles in pravne akte, katerih sprejem in spreminjanje po tem statutu ni v pristojnosti OZ Zveze,

imenuje in razrešuje posamezna delovna telesa ter določa njihovo delovno področje in pristojnosti, usmerja njihovo delo,

daje pisno odobritev predsedniku Zveze za prodajo ali nabavo sredstev za potrebe Zveze,

skrbi za zakonitost poslovanja Zveze,

skrbi za javnost dela Zveze,

pripravlja in sprejema finančni načrt za poslovanje Zveze in investicije ter skrbi za financiranje Zveze,

upravlja s premoženjem Zveze,

imenuje inventurno komisijo,

OZ predlaga črtanje društev iz Zveze in na podlagi sklepa OZ Zveze poskrbi za realizacijo črtanja društev iz Zveze,

opravlja druga dela in naloge, za katere je pooblaščen s statutom in sklepi OZ Zveze.

 

28. člen

Tajnik

IO  Zveze na svoji prvi seji imenuje tajnika Zveze. Tajnik opravlja naslednja dela in naloge:

vodi administrativno strokovno delo Zveze,

je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv Ministrstvu za kulturo in drugim državnim institucijami ter skrbi za pravočasno pripravo gradiv za zasedanje organov Zveze,

skrbi za uresničevanje sklepov OZ Zveze in IO,

opravlja druge naloge, ki mu jih poveri IO.

 

Tajnik je za svoje delo odgovoren predsedniku in IO Zveze, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o njegovi razrešitvi.

 

D) NADZORNI ODBOR

29. člen

Sestava NO

NO je tričlanski nadzorni organ Zveze, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in član ter dva nadomestna člana NO, ki ga izmed predstavnikov društev včlanjenih v Zvezo in imenovanih predstavnikov likovnih umetnikov posameznikov, voli OZ Zveze.

Mandat članov je po funkciji nezdružljiv s članstvom v drugih organih Zveze.

NO se po sklicu predsednika NO sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. V primeru, da preneha z delom kateri izmed članov NO, predsednik NO ali podpredsednik na njegovo mesto določi enega izmed dveh nadomestnih članov.

Odbor dela na podlagi Poslovnika o delu nadzornega odbora.

 

30. člen

Kvorum in odločanje NO

NO veljavno odloča le kadar so prisotni vsi trije člani. NO odloča z večino glasov članov odbora.

 

31. člen

Naloge in pristojnosti NO

Naloge in pristojnosti NO:

pregleda poslovanje Zveze vsaj enkrat letno in sicer pred sprejemom zaključnega računa,

nadzoruje izvajanje določil statuta in izvrševanje sklepov organov Zveze,

pregleduje vse listine, spise in poročila OZ,

pregleduje poročila o delu in zaključnem računu,

opravlja druge naloge, skladno s sklepi in smernicami OZ Zveze,

nadzoruje finančno in materialno poslovanje Zveze,

nadzoruje prodajo osnovnih sredstev do 2.000,00 EUR.

 

32. člen

Obveščanje in odgovornost

O svojem delu, stališčih in sklepih mora NO sproti obveščati IO, najmanj enkrat letno pa tudi pisno poročati OZ.

NO je za svoje delo odgovoren OZ, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o razrešitvi posameznega člana ali celotnega NO.

 

E) ČASTNO RAZSODIŠČE

33. člen

Sestava ČR

ČR  Zveze  sestavljajo trije redni člani in dva nadomestna člana. Predsednika, podpredsednika in ostale člane ČR voli OZ Zveze, izmed predstavnikov društev včlanjenih v Zvezo in imenovanih predstavnikov likovnih umetnikov posameznikov.  ČR se sestaja po potrebi.

 

34. člen

Kvorum in odločanje ČR

ČR deluje v sestavu treh članov in veljavno odloča le v prisotnosti vseh treh članov, z večino glasov. Če je predsednik odsoten ali obdolžen za disciplinski prekršek, podpredsednik sklicuje seje in vodi delo ČR. Če preneha z delom ali je v disciplinskem postopku kateri izmed članov ČR, predsednik ali podpredsednik ČR na njegovo mesto določi enega izmed dveh nadomestnih članov.

ČR vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme OZ Zveze.

 

35. člen

Pojem in vrste disciplinskih  prekrškov

Disciplinski prekršek je vsako malomarno ali naklepno storjeno dejanje (storitev ali opustitev), ki ovira zakonito, legitimno in pravno usklajeno delovanje Zveze kakor tudi vsako dejanje storjeno v škodo Zveze in dejanje, ki ni v skladu z načeli kodeksa likovnika in umetnika.

Disciplinski prekrški po disciplinskem pravilniku Zveze so zlasti naslednji:

kršitev statuta Zveze, pravilnikov in drugih splošnih aktov Zveze ter ravnanja, ki huje škodujejo ugledu Zveze ali njenih funkcionarjev,

neizvrševanje, nevestno ali površno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organih Zveze,

neupravičeno izostajanje iz sej organov Zveze,

neizvrševanje sklepov OZ Zveze oziroma sklepov drugih organov Zveze,

površno organiziranje in slabo izvrševanje likovnih dejavnosti in akcij, ki jih prireja Zveza,

nekulturno ali nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedostojno ali žaljivo gestikuliranje),

neopravičen izostanek kršitelja na seji disciplinskega organa, na katero je bil kršitelj  pravilno vabljen,

neopravičen odstop pozvanega društva, ki bi moral zastopati Zvezo doma ali v tujini,

neopravičeni izostanki društva od  priprav za likovne dejavnosti in akcije, ki jih prireja Zveza.

 

36. člen

Disciplinski ukrepi in pritožba

Disciplinski ukrepi, ki jih ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega disciplinskega prekrška, lahko izreče ČR so:

opomin,

javni opomin,

suspenz oziroma začasna prepoved izvrševanja funkcije v Zvezi oziroma začasna prepoved druge dejavnosti v okviru zveze - ta ukrep se lahko izreče najmanj za dobo enega meseca in največ za dobo enega leta,

izključitev iz članstva zveze.

Poleg navedenih ukrepov lahko ČR  kršitelju izreče tudi disciplinski ukrep:

razrešitev funkcije v Zvezi - ta ukrep se lahko izreče le v primerih, ko je kršitelj funkcionar Zveze.

Zoper sklep ČR  je možna pritožba na IO v roku 30 dni od prejema pisno izrečenega ukrepa.

 

37. člen

Javnost dela, odgovornost in poročanje DK

Delo ČR  je javno, kar pomeni, da so seje ČR javne, prav tako so javni vsi disciplinski ukrepi.

ČR je samostojen organ in je za svoje delo odgovorna OZ Zveze, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o razrešitvi posameznega člana ali celotnega ČR.

 Poročilo v pisni in ustni obliki vsaj enkrat letno poda predsednik ČR na OZ Zveze.

 

F) UMETNIŠKI SVET

38. člen

Naloge in pristojnosti US

US je strokovni organ Zveze in opravlja naslednje naloge:

oblikuje enotna merila in pogoje za sprejem umetnikov v člane društev. Nove člane sprejemajo društva sama in o sprejemu poročajo Zvezi. Zveza odloča le o sprejemu tistih članov, ki nimajo primerne akademske izobrazbe,

oblikuje enotna merila vrednotenja likovnih del na osnovi analize sodobne likovne umetnosti,

pripravlja in skrbi za izvajanje programa razstav in drugih likovnih dejavnosti,

ocenjuje in ugotavlja kvaliteto likovnih del in sodeluje v žiriji ter daje ustrezna mnenja in priporočila,

sklepa o odkupih likovnih del, kandidatih za nagrade, štipendije in odlikovanja,

sodeluje s predsednikom Zveze pri izvajanju likovnih akcij,

poroča o svojem delu predsedniku IO in OZ Zveze.
 

 

39. člen

Sestava in odgovornost US

US sestavljajo:

predsednik,

podpredsednik,

po en predstavnik vsakega društva (praviloma predsednik US društva, ki je član zveze),

predsednik Zveze,

glavni urednik (predsednik) revije Likoven besede,

predsedniki sekcij Ilustratorjev, likovnih pedagogov, keramikov, sekcije za video in medijske umetnosti, sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru in sekcije grafikov.

US sklicuje predsednik, na sejah pa odloča z večino glasov prisotnih članov US.

US za svoje delo odgovarja IO in OZ. O delu se posvetuje s predsednikom Zveze. Predsednik US ima vpogled v financiranje likovnih programov.

 

V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE

40. člen

Splošno

Organe in funkcionarje Zveze voli OZ Zveze na zasedanju, ki se skliče vsaka tri leta.

V primeru, da predsednik Zveze ni izvoljen, opravlja dosedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti, ki je zadolžen za sklic izrednega OZ za izvolitev predsednika in drugih organov OZ. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredni OZ pa mora biti sklicana najkasneje v roku 30 dni od zasedanja, kjer ni prišlo do izvolitve.

 

41. člen

Postopek pred volitvami

IO Zveze najkasneje 15 dni pred predvidenim volilnim OZ pozove društva in likovne umetnike posameznike včlanjene v Zvezo, da predlagajo kandidate za funkcionarje in organe Zveze.

IO določi volilno komisijo (predsednika in dva člana), ki vodi in izvaja volitve in ostane v sestavi do naslednjega volilnega OZ, ko preda dokumentacijo novi volilni komisiji.

Za vsakega kandidata morajo biti podani osebni podatki, kandidacijski predlog pa mora biti utemeljen z opisom dosedanje uspešnosti kandidatovega dela na področju likovne dejavnosti oziroma področja, za katerega kandidira. Kandidacijskemu predlogu mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.

 

42. člen

Kandidatura za predsednika Zveze

Kandidat za predsednika Zveze mora kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja Zveze za mandatno obdobje, za katerega kandidira in kandidatno listo kandidatov za organe Zveze.

Predlog za predsednika Zveze s priloženo kandidatno listo kandidatov za člane organov Zveze mora predlagatelj posredovati volilni komisiji najmanj 15 dni pred predvidenim zasedanjem volilnega OZ.

Volilna komisija mora vsaj 10 dni pred zasedanjem volilnega OZ obvestiti društva in likovne umetnike posameznike včlanjene v Zvezo o kandidatih za predsednika Zveze in njegovi kandidacijski listi kandidatov za člane organov Zveze.

V primeru, da ni kandidata za mesto predsednika Zveze, volilna komisija pozove društva in likovne umetnike posameznike včlanjene v Zvezo k dodatnim predlogom, kateri morajo biti posredovani najkasneje 7 dni pred zasedanjem volilnega OZ.

 

43. člen

Volitve predsednika Zveze

Predsednik Zveze se voli na OZ izmed vseh predlaganih kandidatov. Če sta za mesto predsednika Zveze dva ali več kandidatov, se volitve opravijo tako, da se v prvem krogu volijo vsi kandidati. V primeru, da eden izmed kandidatov že v prvem krogu prejme več kot polovico glasov prisotnih delegatov društev z glasovalno pravico in likovnih umetnikov posameznikov včlanjenih v Zvezo, je izvoljen.

 

Če nihče od kandidatov v prvem krogu ne prejme potrebne večine, se v drugem krogu ponovi glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih delegatov društev z glasovalno pravico in likovnih umetnikov posameznikov včlanjenih v Zvezo.

 

44. člen

Volitve podpredsednika in članov ostalih organov v  Zvezi

Za volitve podpredsednika Zveze in člane ostalih organov Zveze se smiselno uporabljajo določbe od 40. do 43. člena tega statuta.

Volitve predsednika in podpredsednikov Zveze so tajne, volitve članov drugih organov pa so javne. OZ lahko pred vsakimi volitvami s posebnim sklepom odloči, da bodo volitve članov drugih organov Zveze tajne. O delu volilnega OZ  se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 

VI . REVIJA LIKOVNE BESEDE IN SEKCIJE
 

45. člen

Revija Likovne besede

Zveza izdaja revijo Likovne besede. Uredništvo Likovnih besed je samostojno delovno telo Zveze s svojim transakcijskim računom. Revija Likovne besede ima naslednje organe: Strokovni svet revije in Uredništvo. Odnos med Zvezo in organi revije ureja posebni Pravilnik o delovanju revije Likovne besede. Glavni urednik revije Likovne besede je član US Zveze in je vabljen na seje IO Zveze ter o svojem delu poroča predsedniku Zveze, IO in OZ  Zveze. Uredništvo načrtuje in izvaja načrtovani program izdaje revij Likovne besede.

 

46. člen

Sekcija Ilustratorjev, Sekcija keramikov, Likovno pedagoška sekcija, Sekcija za video in medijsko umetnost, Sekcija grafikov ter Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, Sekcija grafikov

Sekcija ilustratorjev, Sekcija keramikov, Likovno pedagoška sekcija, Sekcija za video in medijsko umetnost, Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru in Sekcija grafikov so samostojna telesa Zveze. Imajo svojega predsednika in IO. Predsednik sekcije je član US Zveze in je lahko vabljen na seje IO Zveze. Sekcije sodelujejo pri programu Zveze in realizaciji. O svojem delu in načrtih predsednik sekcije poroča predsedniku Zveze in IO Zveze.

 

VII. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE IN SREDSTVA ZVEZE

47. člen

Premoženje Zveze in njegovo razpolaganje

Premoženje Zveze sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva na transakcijskem računu, gotovina v blagajni ter (vrednostni papirji). Premičnine in nepremičnine so vpisane v inventarno knjigo. Premičnine, ki so last Zveze, se lahko odtujijo tretjim osebam samo na podlagi sklepa IO oziroma tako kot to določa 31. čl. tega Statuta, nepremičnine pa samo na podlagi sklepa OZ.

 

Sredstva Zveze se razdeljujejo s finančnim načrtom. OZ lahko formira določena namenska sredstva za realizacijo nalog Zveze. Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti in uresničevanja svojega namena ter ciljev, za katero je bila ustanovljena.

 

48. člen

Dohodki Zveze

Dohodki Zveze so:

dogovorjeni del članarine društev namenjenih Zvezi,

članarine likovnih umetnikov posameznikov, ki niso člani katerega izmed društev včlanjenih v Zvezo, pri kateri bi plačevali članarino,

odobrena sredstva Ministrstva za kulturo RS,

fundacije za kulturo in druge organizacije na osnovi programa dela Zveze,

darila in volila,

prispevki sponzorjev in donatorjev,

sredstva iz naslova materialnih pravic zveze,

sredstva  javnih sredstev,

sredstva, pridobljena na podlagi ekonomske propagande,

ostali dohodki – delež pri obračunu avtorskih honorarjev in izstavitvi računov za likovne umetnike, ki so člani društev v Zvezi.

 

49. člen

Ustvarjanje dobička Zveze

Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.


Premoženje zveze se ne sme deliti med njegova društva oziroma člane, vsaka delitev premoženja pa je  nična.

 

50. člen

Upravljanje s premoženjem Zveze

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze. S premoženjem Zveze upravlja IO Zveze. Finančno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega računa Zveze in transakcijskega računa Likovnih besed. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu s pozitivno zakonodajo RS s tega področja.

 

51. člen

Računovodstvo

Denarna sredstva Zveze vodi računovodja v računovodskih knjigah. Računovodja o finančnem poslovanju zveze poroča predsedniku, IO in NO Zveze. Računovodjo izbere in imenuje IO Zveze.

Računovodja vodi materialno in finančno poslovanje Zveze v skladu s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, ki ga sprejme IO Zveze v roku 15 dni po izvolitvi oziroma v istem roku potrdi predhodno veljaven pravilnik. S pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju IO Zveze določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju Zveze, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Delo računovodje je javno, tako da lahko vsako društvo oziroma likovni umetnik posameznik v Zvezi preko svojega delegata oziroma predstavnika likovnih umetnikov posameznikov zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje Zveze.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko Zveza najame finančnega strokovnjaka.

 

VIII. JAVNOST DELOVANJA ZVEZE

52. člen

Delo Zveze in njenih organov je javno. Zveza obvešča društva v Zvezi in druge upravičeno zainteresirane, in sicer:

preko predsednikov IO društev, ki so včlanjeni v Zvezo,

s pravico vpogleda članov društev in likovnih umetnikov posameznikov v Zvezi v zapisnike organov Zveze,

preko obvestil in internega glasila,

preko sredstev javnega obveščanja.

 

Dokumenti o prihodkih in odhodkih so dostopni javnosti in članom društev in likovnih umetnikov posameznikov v Zvezi v poročilih organov Zveze.

Za zagotovitev javnosti dela Zveze in njenih organov ter dajanja informacij  je odgovoren IO  Zveze.

 

IX.  PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

53. člen

Zveza preneha delovati:

o prenehanju Zveze odloča OZ Zveze s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, prisotnih na zasedanju o prenehanju Zveze.

po zakonu.

 

54. člen

Premoženje Zveze v primeru prenehanja delovanja

V primeru prenehanja delovanja Zveze se premoženje Zveze porabi za poplačilo upnikov Zveze, preostanek pa se na podlagi posebnega sklepa OZ prenese na društva včlanjena v Zvezo. Sredstva se razdelijo med društva v Zvezi po enakih deležih, eventualna proračunska sredstva pa se vrnejo v proračun RS.

 

55. člen

V primeru prenehanja delovanja Zveze je predsednik Zveze dolžan v 30-ih dneh od sprejema sklepa o prenehanju delovanja Zveze o prenehanju obvesti pristojni državni organ za registracijo in zahtevati izbris Zveze društev Slovenskih likovnih umetnikov iz registra društev.

Zahtevi in sklepu mora predsednik priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja Zveze, način poravnave vseh obveznosti Zveze, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen

Za razlago tega statuta je pristojen IO  Zveze. Poleg statuta ima Zveza še naslednje akte:

poslovnik občnega zbora,

poslovnik izvršnega odbora

poslovnik umetniškega sveta

disciplinski pravilnik,

pravilnik o materialno-finančnem poslovanju,

poslovnik o delu nadzornega odbora,

etični kodeks Zveze.

Normativni akti Zveze morajo biti usklajeni s tem statutom v roku šestih mesecev od dneva pričetka veljavnosti tega statuta.

 

57. člen

Sprejem in dopolnitev statuta

Statut Zveze, njegove spremembe in dopolnitve sprejema OZ Zveze na svojih rednih in izrednih zasedanjih, z dvotretjinsko večino glasov prisotnih predstavnikov društev in likovnih umetnikov posameznikov včlanjenih v Zvezo.

 

58. člen

Ta statut prične veljati, ko ga sprejme OZ Zveze in potrdi pristojni organ upravne enote, pri čemer se mandatna doba in število funkcionarjev in organov ZDSLU uskladi z novim Statutom, po preteku dodeljene mandatne dobe (dve leti) na volilnem OZ ZDSLU.

 

59. člen

Z dnem pričetka veljave tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na OZ dne 20. 3. 2014.
 

 

PREDSEDNIK ZVEZE

Aleš Sedmak